Privacyverklaring Stichting Opmaat

 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Opmaat, Postbus 122, 5600 AC te Eindhoven. Stichting Opmaat is gespecialiseerd in bewindvoering en inkomensbeheer (budgetbeheer). Graag willen wij jou in deze verklaring aantonen dat wij uiterst zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens in onze bestanden omgaan.

Wij voldoen op zijn minst aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij alle cliënten en andere relaties van Stichting Opmaat hoe wij daar concreet vorm aan geven. Daarnaast leggen we uit hoe je ons kunt bereiken als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten onder de geldende privacywetgeving (AVG).

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Stichting Opmaat gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening en het verantwoorden van haar werkzaamheden aan de opdrachtgevers van Stichting Opmaat. De diensten van Stichting Opmaat omvatten onder meer:

 • het begeleiden van aanvragen van beschermings- en schuldenbewind bij de rechtbank;
 • het optreden als bewindvoerder in beschermings- en schuldenbewind zaken;
 • het optreden als budgetbeheerder

Door gebruik te maken van onze diensten ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens verwerken zoals in deze privacyverklaring geschetst. De rechtsgrond voor het gebruik van jouw gegevens is veelal een wettelijke verplichting die wij hebben of een overeenkomst die wij met jou sluiten. De rechtsgrond “toestemming” gebruiken wij alleen bij hoge uitzondering. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt Stichting Opmaat de gegevens verder voor o.a. facturatie, managementinformatie en kwaliteitsbewaking. De rechtsgrond voor deze verwerkingen kan een gerechtvaardigd belang van Stichting Opmaat zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Om deze diensten goed te kunnen leveren worden de volgende categorieën persoonsgegevens door Stichting Opmaat verzameld, gebruikt en bewaard:

 • Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN en zorgverzekeringsgegevens;
 • Dossier gerelateerde- overige documentatie, waaronder begrepen: Plan van Aanpak, relevante correspondentie en overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van dossierbehandelaars;
 • Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.
 • Medische gegevens: uitsluitend voor zover relevant voor de dienstverlening.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Stichting Opmaat verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Gegevens worden met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.

Voor een effectieve dienstverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij jouw persoonsgegevens ook tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen, echter uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de met jou overeengekomen dienstverlening.

Partijen waarmee gegevens kunnen worden gedeeld zijn:

 • Instanties: Gemeentes, Belastingdienst, UWV en Rechtbank
 • Schuldeisers: Het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.
 • Andere hulpverleners: Indien noodzakelijk en relevant, vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Indien jouw instemming voor het delen van jouw gegevens niet besloten ligt in de met jou gesloten overeenkomst en voor het delen van jouw gegevens geen wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat, dan vragen wij jou hier voorafgaand toestemming voor.

Daarnaast kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Wanneer dat gebeurt, worden gegevens voor dit doeleinde geanonimiseerd.

Wat doen we aan de beveiliging van jouw gegevens?

Stichting Opmaat heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit geldt met name de beveiliging van onze digitale systemen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Ook medewerkers hebben uitsluitend toegang tot dossiers als dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Stichting Opmaat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij Stichting Opmaat wettelijk gehouden is om gegevens langer te bewaren. Voor dossiers bij bewindvoering en inkomensbeheer hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 7 jaar na afronding van het dossier. Wordt jouw aanvraag afgewezen (dus: voordat een onderbewindstelling door de Rechtbank is uitgesproken, dan wel voordat je de Overeenkomst voor Inkomensbeheer met Stichting Opmaat hebt ondertekend), dan worden jouw persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na de afwijzing bewaard.

Wat zijn je rechten als het om jouw persoonsgegevens gaat?

Als je inzage wenst in de gegevens die Stichting Opmaat van jou heeft en/of als je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, dan kan je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Stichting Opmaat. Je hebt onbeperkt inzagerecht in jouw dossier en je hebt het recht van rectificatie van feitelijk onjuiste gegevens.

Daarnaast heb je onder enkele voorwaarden het recht om persoonsgegevens die jijzelf aan ons hebt verstrekt over te laten dragen aan een andere organisatie. Neem in dat geval contact op met jouw contactpersoon binnen Stichting Opmaat.

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Neem ook in dat geval contact op met jouw contactpersoon binnen Stichting Opmaat of met de directeur. Die beperking is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen of indien wij jouw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Wij zullen je in al deze gevallen vragen om jouw identificatie.

Referenties/reviews

Referenties van cliënten en andere relaties kunnen worden gebruikt ten behoeve van informatieve en/of promotionele doeleinden voor Stichting Opmaat. We gebruiken daarvoor uitsluitend de letterlijke referentieteksten. Alleen als de betreffende persoon hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft zullen de teksten onderschreven worden met de al dan niet volledige voor- dan wel achternaam.

Jouw privacy bij bezoek aan onze website

Ook de persoonlijke gegevens van bezoekers van haar website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In het kader van haar dienstverlening kan Stichting Opmaat gegevens vastleggen.

Dit is het geval wanneer je een abonnement hebt op een nieuwsbrief, een account hebt bij “Mijn Stichting Opmaat” of wanneer je het contactformulier hebt ingevuld. Ook dan zullen de bij ons bekende gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn versterkt.

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier of voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om je te informeren over voor jou relevante en interessante diensten van Stichting Opmaat. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment daarvoor afmelden.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Stichting Opmaat worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Opmaat haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Stichting Opmaat ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser.

Stichting Opmaat gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Cookies slaan niet je e-mailadres of telefoonnummer op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn. Op de site van Stichting Opmaat kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites. Stichting Opmaat kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die andere partijen met je gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

Stichting Opmaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op onze website (www.stichtingopmaat.org). De hier getoonde versie is van 22 november 2022.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Stichting Opmaat gegevens registreert en verwerkt, dan kan je contact opnemen met de directeur van Stichting Opmaat, de heer M.W. Deijl per e-mail via m.deijl@stichtingopmaat.org of door een brief te sturen naar Postbus 122, 5600 AC te Eindhoven. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contact

Boschdijk 621
5626 AA Eindhoven

Postbus 122
5600 AC Eindhoven

T 040 21 40 700
E info@stichtingopmaat.org

Gecertificeerd lid van

Branchvereninging